Biogass

Ordet bio betyr liv. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall. Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen, det er også mulig å bruke den til å produsere elektrisitet. Bruk av bioenergi i form av flytende drivstoff og gass gjennom fermentering og andre kjemiske prosesser er også relevant.

Grunnen til at biodrivstoff er så aktuelt i dag, er at teknologien bak batteribiler foreløpig ikke har kommet langt nok til å erstatte vanlige dieselbiler. En elektrisk bil krever enda en viss tid til å kunne lade opp batteriene, mens det går like raskt å fylle opp tanken til en bil som går på biodrivstoff, som en som bruker fossile energikilder som vanlig bensin og diesel. I framtiden ser man for seg å kombinere egenskapene til begge: biodrivstoff til lengre kjøreturer, mens el-biler kan brukes ved kortere transportetapper, som bykjøring.

Å bruke biodrivstoff istedenfor fossilt drivstoff gir i de fleste tilfeller reduserte CO2-utslipp. Hvor stor utslippsreduksjonen blir, avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som du også kan lese om selv på klimabiler.no. Selv om man tenker at samme mengde CO2 planten tok inn, blir sluppet ut, er ikke biodrivstoff CO2-nøytralt. Hvis man følger biodrivstoffet fra det er et frø til det blir tappet inn i bilene våre, vil vi oppdage at prosessen har sluppet ut CO2 på forskjellige måter under produksjonen. Men som sagt er utslippene betydelig lavere med biodrivstoff enn med fossilt drivstoff.

Oljen og gassen som har ligget under jorden i millioner av år består av karbon som nå har gått ut av det naturlige karbonkretsløpet. Ved å ta petroleumen opp til overflaten og brenne det, tilfører vi mer CO2 til atmosfæren. Flere miljøgevinster med biodrivstoff er at vi kan utnytte overskuddsressurser. For eksempel utnyttes avfall fra slakteri, kloakk, tre og papir til å
produsere biodrivstoff. I tillegg gir det nye markeder for landbruk og skogbruk. Biogass er det minst omstridte og mest miljøvennlige biodrivstoffet i industriell skala i dag. Blant annet er det brukt i busser og diverse renholdsbiler i Oslo. Biogass blir produsert gjennom anaerob gjæring av vått organisk avfall, som for eksempel kloakkslam eller matavfall.

Biogass består av ca 60% metan og 40% karbondioksid. Biogassen blir lagret på trykktanker, som igjen blir utnyttet gjennom en
forbrenningsmotor. Som er velkjent teknologi og raskt å konvertere til. Partifrakt mener at biogass, i sammen med full elektriske og hydrogen/elektrisk, vil være fremtiden for lastebiler. Men ulike hybridløsninger kan også være med i en overgang mens det forskes på utviklingen innom det grønne skifte i transporten.

Kilde: ungenergi.no

Fordelene med BIOGASS

Miljøvennlig

Bioenergi er så å si CO2-nøytralt. Når biomasse brennes, slipper det ut like mye CO2 som den tok inn under fotosyntesen. For å sikre en stabil, bærekraftig utvikling er det viktig at det etterpå plantes nye trær og planter som tar inn like mye eller mer CO2. Men, for eksempel, når man dyrker mais, kan det hende man bruker kunstgjødsel fra naturgass. På den måten blir ikke etanolen som blir framstilt, helt CO2-nøytral. Men sammenlignet med fossile energikilder er dette miljøvennlig.

Utnytter ressurser

Når en plante dør, slipper den ut all CO2en den tok inn mens den levde. Det vil derfor ikke spille noen rolle om vi høster inn vekstene for å utnytte dem, så lenge vi planter nye
planter slik at vi får nytt biomateriale.

Den eneste løsningen

Det er ønskelig at all energi i fremtiden skal komme fra fornybar energi. Men på noen områder er ikke for eksempel vannkraft og vindkraft til noen nytte. Luftfart, skipsfart, og
lastebiltransport over lange distanser kan ikke gå på elektrisk kraft eller hydrogen. Her er biodrivstoff kanskje den eneste miljøvennlige løsningen.

Utnytter restprodukter

Bioenergi gir oss en mulighet til å utnytte ressursene til det fulle. Avfall fra mat, planter, jordbruk og dyr, som ellers ville bli kastet, kan bli brukt til å lage bioenergi-produkter. Så ingen tvil om at biogass har mange fordeler mot fossilt brennstoff.